Warunki przyjęć na praktyki studenckie w Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni

 

Na podstawie Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052)

 

 

I. Wymagane dokumenty

Kandydaci zainteresowani odbyciem praktyk w Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni składają osobiście lub przesyłają pocztą następujące dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o praktyki w Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni;
 2. skierowanie ze szkoły/uczelni na praktykę lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni;
 3. kserokopia dowodu osobistego i legitymacji szkolnej/studenckiej;
 4. zakres (program) praktyki;
 5. kserokopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 6. dane i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk w szkole/na uczelni;
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
 8. dwa egzemplarze umowy (wzór poniżej) podpisane przez osobę ubiegającą się o odbycie praktyk w KPP we Wrześni;
 9. inne dokumenty zgodnie z wymaganiami kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
 
II. Termin i miejsce składania dokumentów
Kandydat, który ma zamiar odbywać praktykę w KPP we Wrześni składa dokumenty zaadresowane na Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji we Wrześni ul. Szkolna 23, 62-300 Września.
 
UWAGA:
Liczba miejsc i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych przez wskazaną komórkę organizacyjną. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie zobowiązuje Policji do przyjęcia studenta na praktykę.
 
 
III. Kryteria i terminy rozpatrywania dokumentów
 1. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie dokumenty złożone we właściwym terminie (co najmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki).
 2. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia dokumentów o odbycie praktyki jest:
  - zbieżność jej programu z zakresem działania wskazanej przez ucznia/studenta komórki organizacyjnej
  - możliwości organizacyjne komórki organizacyjnej w terminie realizacji praktyki.
 3. Kandydat otrzymuje pisemną lub telefoniczną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.
 
IV. Przebieg praktyki
 1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem praktyki zainteresowany:
  - zapoznaje się z zasadami odbywania praktyki w Policji,
  - zapoznaje się z celami i zadaniami oraz strukturą organizacyjną Policji,
  - odbywa szkolenie z zakresu BHP i ppoż,
  - zapoznaje się z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony informacji niejawnych.
 2. Odbywanie praktyki polega na obserwacji i uczestnictwie studenta w zadaniach realizowanych we właściwych komórkach organizacyjnych KPP we Wrześni.
 3. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne.
 
V. Dodatkowe informacje na temat odbywania praktyk
 1. Praktyki w Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni są nieodpłatne.
 2. Policja nie ma możliwości zapewnienia zakwaterowania jak również wyżywienia w czasie trwania praktyki.
 3. Policja nie refunduje kosztów przejazdu na praktykę.
 
Dodatkowych informacji na temat odbywania praktyk udzielają pracownicy Zespołu Prezydialnego Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji we Wrześni pod nr tel. 61 43 75 325.
 

 

Metryczka

Data publikacji 25.06.2009
Data modyfikacji 18.11.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji we Wrześni
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Szcześniak
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Szcześniak KPP Września
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Szcześniak
do góry